Welcome to web statedemocracy.org
Welcome to web statedemocracy.org

Featured

ประชาธิปไตยแต่ละยุค

จุดประสงค์ของเรา

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

Knowledge

รูปแบบประชาธิปไตย
  รูปแบบของระบบประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น ไม่ได้มีรูปแบบเหมือนกันทั้งห
ระบอบเผด็จการ
จุดเด่นระบอบเผด็จการ จุดเด่นของระบอบนี้ คือ มีการรวมอำนาจทางการเมืองไว้ ณ บุคคลคนๆ เดียว , กล
ความต่างของระบอบการปกครอง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่นครรัฐAthens  ประเทศ Greece รูปแบบการปกครอง
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คือการที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ขอบเขตขอ

Related images

logo logo logo logo logo logo logo

Latest blogs

ความรับผิดชอบในประชาธิปไตยในอูลานบาตอร์
July 13, 2017
การร่วมมือกับเทศบาลเมืองอูลานบาตอร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งแรกเกี่ยวกับการประเมินประชาธิปไตยของพลเมืองที่นำโดย IDEAในปี 2016 เมื่อรัฐ
การเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น
July 10, 2017
ประชาธิปไตยกลายเป็นความต้องการที่ถูกต้องตามกฎหมายของชุมชนท้องถิ่นทุกแห่งและในโลกปัจจุบันมีการปฏิรูปทางการเมืองและการปกครองที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกร
การบังคับใช้ในความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย
July 9, 2017
กระบวนการของความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยตามที่กำหนดโดยสามหลักการ answerability , การตอบสนองและการบังคับใช้ บทความนี้สำรวจซอฟต์แวร์ DemocracyOS ซึ่งทำให้เ
ประชาธิปไตยของประเทศของสหรัฐฯ
July 3, 2017
ประชาธิปไตยและการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่เพียง แต่จะส่งเสริมคุณค่าของอเมริกาอย่า

Contact Us

  • ติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่าง

  • Phone: xxx-xxxx-xxxx
  • Email: admin@statedemocracy.org
  • Website: http://statedemocracy.org