การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

DemocracyMonument

การปกครองแบบประชาธิปไตย ภาษาอังกฤษเรียกว่า Democracy คือ ระบบการปกครองซึ่งให้ประชาชนทุกคนเป็นใหญ่ เป็นรูปการปกครองซึ่งยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั่นเอง ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลัก ซึ่งใช้กำหนดแนวทาง ในการที่รัฐจะใช้อำนาจปกครองประชาชน รวมทั้งมีหลักการจัดระเบียบการปกครอง แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ใช่เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน แต่การที่จะพิจารณาว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยแท้จริงหรือไม่ ต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไหม โดยลักษณะที่สำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย พิจารณาได้จาก 3 สิ่ง คือ รัฐบาล , การเลือกตั้งและการปกครองจากเสียงข้างมาก

Democracy-Monument-photo

รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย

ต้องมีลักษณะเป็น ‘รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน’ ซึ่งเป็นคำพูดของ Abraham Lincoln อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ

รัฐบาลของประชาชน คือ รัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รวมทั้งประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้โดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

รัฐบาลโดยประชาชน คือ ประชาชนทุกคนมีสิทธิเป็นผู้ปกครองได้ ถ้าได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ

รัฐบาลเพื่อประชาชน คือ รัฐบาลจะต้องมีจุดประสงค์ในการบริหารประเทศ คือ เพื่อความสุขของประชาชน อีกทั้งต้องมีการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง  เพื่อจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวว่าผู้ปกครองจะต้องปกครองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากจุดหมายนี้ ประชาชนก็จะมีโอกาสเปลี่ยนผู้ปกครองผ่านทางการเลือกตั้งนั่นเอง

การเลือกตั้ง

ประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเสนอตัวเข้ารับใช้ส่วนรวม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเลือกบุคคลที่ตนต้องการ แต่การมีสิทธิเลือกตั้งอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอ คือ ต้องมีหลักประกันในการใช้สิทธิด้วยว่า ประชาชนสามารถใช้สิทธิเต็มที่ คือ ต้องมีการลงคะแนนแบบลับๆ

การปกครองโดยเสียงข้างมาก

การปกครองโดยเสียงข้างมาก คือ การบุคคลหลายบุคคลรวมตัวกันขึ้นเป็นรัฐบาล ถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงแล้ว ก็ต้องเป็นกลุ่มซึ่งได้รับการยอมรับจากเสียงข้างมาก ของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา จากการออกกฎหมาย , การวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ก็ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของเสียงข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้หมายความถึงการยึดหลักเสียงข้างมากเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีหลักประกันสำหรับเสียงข้างน้อยด้วย แปลว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงข้างน้อยก็ต้องได้รับการเคารพ เป็นที่สนใจ เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นการป้องกันการละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิของเสียงข้างน้อย พูดง่ายๆก็คือเป็นการใช้กฎหมู่นั่นเอง โดยความคิดเห็นที่ตกเป็นเสียงข้างน้อยนั้น ไม่ได้แปลว่าจะต้องสูญหายไปอย่างสิ้นเชิง แต่อาจจะกลับมาได้รับการยอมรับในโอกาสต่อไปก็เป็นได้