การเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น

Strengthening democracy

ประชาธิปไตยกลายเป็นความต้องการที่ถูกต้องตามกฎหมายของชุมชนท้องถิ่นทุกแห่งและในโลกปัจจุบันมีการปฏิรูปทางการเมืองและการปกครองที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจและการเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่น

ระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับประชาธิปไตยของประเทศที่เข้มแข็งและเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย ระดับท้องถิ่นคือที่ซึ่งประชาชนได้ทำความคุ้นเคยกับระบบการเมืองของตนเป็นส่วนหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเป็นตัวแทน นอกจากนี้ยังมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารระดับสูงระดับมืออาชีพไม่สามารถจัดการกับปัญหาทางสังคมและความจำเป็นทางเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมของนักแสดงที่ไม่ใช่รัฐ

บทบาทของพลเมืองในการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในรูปแบบที่รวมกันในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญและหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) เป็นกรอบการทำงานสำหรับการมีส่วนร่วมดังกล่าว หน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบและมีความรับผิดชอบร่วมกันและองค์กรที่มีทรัพยากรเพียงพอที่มีเจตจำนงเพื่อตอบสนองความต้องการของพลเมืองให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

ภายใต้บริบทนี้แอนดรูแบรดลีย์และ Melida Jimenez ของ International IDEA ได้เข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ฟอรัมความร่วมมือของคณะกรรมาธิการยุโรปพร้อมกับ Charlie Martial Ngounou (Afroleadership), Greg Munro (Commonwealth Local Government Forum) และ Thomas มิลลาร์ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เหตุการณ์ดังกล่าวได้รวบรวม CSOs และตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่นจากหน่วยงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยมีตัวแทนจากสถาบันของสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก

ผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวถึงความสำคัญของหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความมั่นใจว่าการรวมกลุ่มชายขอบ นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจบทบาทของนักแสดงทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ในที่สุดเซสชั่นยังตรวจสอบโอกาสและความท้าทายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกับองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่ช่วยให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความยั่งยืน

Strengthening democracy-

ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความเห็นมีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ยกมา ได้แก่

  • เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรสร้างพื้นที่ให้ CSOs มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและ CSOs ควรแบ่งปันความรับผิดชอบต่อกิจการชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในท้องถิ่นผ่านทางการศึกษาและสร้างแคมเปญการรับรู้
  • งบประมาณท้องถิ่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ CSO สามารถตรวจสอบหน่วยงานท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมกับพลเมืองเพื่อให้กระบวนการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นรวมและโปร่งใสมากขึ้น
  • บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการกำกับดูแลที่รับผิดชอบและโปร่งใส
  • ความสำคัญของการจัดทำบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในกฎหมายที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น (กลไกข้อเสนอแนะที่ปรึกษา ฯลฯ )
  • ความจำเป็นในการเพิ่มบทสนทนาและสร้างความร่วมมือที่น่าเชื่อถือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กร CSO
  • ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและในระบอบประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้การรับรู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยอมรับว่า CSOs ถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกกฎหมาย

ปัจจุบันมีความกระตือรือร้นที่จะแนะนำคำแนะนำที่สำคัญ ๆ ในหัวข้อ ได้แก่ :

  • สหภาพยุโรปควรเพิ่มการสนับสนุน CSOs ในประเทศที่สามเพื่อสร้างขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น
  • หน่วยงานท้องถิ่นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างเครือข่ายและแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและความรู้ที่มีอยู่
  • องค์กรระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญกับรัฐบาลกลางในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นที่ครอบคลุมโปร่งใสและมีความรับผิดชอบความจำเป็นในการกระจายอำนาจการตัดสินใจและให้อำนาจท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยอำนาจและความรับผิดชอบที่แท้จริง

เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในการส่งเสริมความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นน้ำที่พักอาศัยโภชนาการและสุขภาพควรได้รับการปฏิบัติ