ความต่างของระบอบการปกครอง

democracys_

การปกครองระบอบประชาธิปไตย ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่นครรัฐAthens  ประเทศ Greece

รูปแบบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตย

– อำนาจในการปกครองภายในประเทศเป็นของประชาชนทุกคน

– ใช้หลักสิทธิเสรีภาพ  คือประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพอันพึงมีตามกฎหมาย

– ใช้หลักความเสมอภาค  กล่าวคือ ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

– ใช้หลักนิติธรรม  คือ การนำกฎหมายอันยุติธรรมมาเป็นหลักในการพัฒนาบริหารประเทศ

–  ใช้เสียงข้างมาก  แต่ก็คำนึงถึงเสียงส่วนน้อยด้วย

รูปแบบการปกครองของระบอบเผด็จการ

เป็นหลักการปกครองคนหมู่มากทั้งประเทศ ที่เน้นความสำคัญไปตรง รัฐและผู้นำ  พูดง่ายๆคือประชาชนไม่มีสิทธิไม่มีเสียง ไม่มีสิทธิเสรีภาพมากนัก รวมทั้งต้องทำตามคำสั่งของรัฐอย่างเคร่งครัด เข้มงวด

 • ประเทศจะมีผู้นำเพียงคนเดียว อาจมีคณะของผู้นำเข้ามาแจมด้วยแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ หรือพรรคการเมืองเดียว ซึ่งมีอำนาจสูงสุดสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างเต็มกำลัง โดยไม่จำเป็นต้องใส่ใจเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศ

–       ประชาชนไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้นำอย่างโจ๋งครึ้มได้

.      –      ผู้นำสามารถดำรงตำแหน่งได้ตลอดชีวิต อาจอยู่นานตราบเท่าที่กองทัพยังให้การสนับสนุนอยู่  ประชาชนไม่อาจที่จะเปลี่ยนผู้นำประเทศได้เลย

 • รัฐธรรมนูญไม่มีความสำคัญอะไรเลยเขียนขึ้นมาเป็นเพียงการรองรับอำนาจของผู้นำหรือคณะเท่านั้นเอง

democracys.

ระบอบประชาธิปไตย

 • ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองภายในประเทศ
 • ประชาชนทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพด้วยความเท่าเทียมเสมอภาค
 • กฎหมายทุกข้อทำการบังคับใช้แก่บุคคลโดยเสมอภาค
 • ถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างประชาชนกับรัฐการแก้ปัญหาจะเป็นไปโดยสันติวิธี
 • เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ของรัฐบาล เนื่องจากต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอน
 • หากประชาชนไม่ใช้สิทธิของตนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย อาจก่อให้เกิดปัญหา
 • เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งการเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก

-democracys

ระบอบเผด็จการ    

 • เป็นระบบการปกครองประชาชนทั้งประเทศโดยคนๆเดียวหรือกลุ่มเดียว
 • ใช้อำนาจที่ตนมีคอยจำกัดเสรีภาพของประชาชน
 • ผู้ที่เป็นคนออกตัวแรงว่าตนเป็นฝ่ายสนับสนุนผู้นำอย่างโจ่งแจ้งจะมีโอกาได้เข้ารับตำแหน่งทางการเมืองมากกว่าคนอื่นๆ
 • ถ้าหากประชาชนเกิดความขัดแย้ง หรือแสดงท่าทีต่อต้านไม่พอใจ ต่อรัฐบาลประชาชนก็อาจได้รับการลงโทษอย่างรุนแรง
 • ทางรัฐบาลสามารถตัดสินใจทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
 • การแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
 • เนื่องจากเป็นการปกครองโดยคนจำนวนน้อย ทำให้ไม่มีขั้นตอนมากความในการที่จะก่อให้เกิดการเสียค่าใช้จ่ายนั่นเอง