ประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ใช่แค่มีการเลือกตั้ง

True-democracy-pic

โดยการเลือกตั้งเป็นวิธีที่นำมาซึ่งการคัดเลือกรัฐบาลที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน สำหรับในระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง ถ้ารัฐบาลไหนไม่ทำตามสัญญา ไม่บริหารอย่างซื่อตรง ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นธรรม ประชาชนต้องมีสิทธิวิพากษ์ – วิจารณ์ พร้อมถอดถอน เพื่อผลักดันให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง

หลักอำนาจอธิปไตย คือ ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งอย่างอิสระ เพื่อให้เกิดคณะรัฐบาล รวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้ามาทำหน้าที่บริหารทรัพยากรแทนประชาชน ประชาชนต้องมีสิทธิคัดค้าน ตลอดจนถอดถอนคณะรัฐบาลและผู้แทนคนที่ประชาชนเห็นว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อตรง เช่น ทุจริตฉ้อฉล, หาผลประโยชน์ทับซ้อน, รวยผิดปกติ เป็นต้น

นอกจากนี้ หลักสิทธิเสรีภาพของประชาชน คือ การกระทำหรืองดเว้นการกระทำ ตราบใดที่การกระทำของเขา ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผู้อื่น ไม่ได้ละเมิดต่อความสงบสุขเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ เช่น ประชาชนสามารถวิจารณ์รัฐบาลในเรื่องนโยบายและพฤติกรรมต่างๆ ได้ ประชาชนทุกคนต้องเข้าถึงทรัพยากรรวมทั้งสาธารณสมบัติของสังคมได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่ถูกแบ่งแยกด้วย ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือเรื่องอื่นๆ

นอกจากนี้ในเรื่องของหลักการเสียงข้างมากซึ่งเน้นย้ำอยู่เกือบตลอดเวลา ที่พูดเรื่องระบอบปกครองประชาธิปไตยนี้ ต้องกระทำควบคู่ไปกับการเคารพ รวมทั้งคุ้มครองสิทธิของเสียงข้างน้อยด้วย โดยมีแนวคิดว่าฝ่ายเสียงข้างมาก จะได้ไม่ใช้วิธีการแบบพวกมากเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่พวกของตนเท่านั้น หากแต่ในระบอบปกครองประชาธิปไตยต้องมีการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมทั้งหมด ต้องสร้างสังคมที่ประชาชนเสียงข้างน้อย ชนกลุ่มน้อยและผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มต่างๆ สามารถเข้ามาอยู่ร่วมกับประชาชนกลุ่มเสียงข้างมากได้อย่างมีความสุข โดยปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ จะได้ไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคมมากจนเกินไป เนื่องจากสังคมจะสามารถพัฒนา เจริญเติบโต อย่างเข้มแข็งได้ จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงใจกัน รวมทั้งเกิดความสามัคคีกันในการทำงานของสมาชิกทุกคน

ทั้งนี้หลักการเสียงข้างมาก ไม่ได้ต้องการเกิดเผด็จการ จากสภาผู้แทนราษฎรเสียงส่วนใหญ่ คือ จำนวนที่เกินครึ่งหนึ่ง โดยในสภาผู้แทน จะต้องฟังเสียงคัดค้าน คำวิพากษ์-วิจารณ์ของฝ่ายค้าน สื่อมวลชน รวมทั้งนักวิชาการและองค์กรประชาชน

โดยสังคมประชาธิปไตย ต้องมุ่งเน้นผลักดันให้สังคมที่พัฒนาให้ชนชั้นนำ รวมทั้งให้ประชาชนส่วนใหญ่มีแนวคิดแบบ เสรี-ประชาธิปไตยแบบใจกว้าง ต้องมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้า ในเรื่องสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน นอกจากนี้ต้องปรับปรุงปฏิรูปสังคมด้วยความสันติวิธี ให้รับการยอมรับพร้อมส่งเสริมคติแบบพหุนิยม รวมทั้งความหลากหลายทางชาติพันธุ์  กลุ่มชน วัฒนธรรม โดยรวมทั้งความเชื่อทางด้านศาสนาต่างๆ ด้วยจิตใจอันเปิดกว้าง