ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-democracys_

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คือการที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญ ส่วนการใช้พระราชอำนาจในด้านต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศนั้น พระมหากษัตริย์มิได้ใช้พระราชอำนาจเหล่านั้นด้วยตัวเอง เนื่องจากต้องใช้ผ่านองค์การหลายหน่วยงาน พระราชอำนาจทั้งปวงของพระมหากษัตริย์ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆ ข้อแล้ว

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยของพระองค์ ผ่านทาง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ของไทยแม้จะได้รับการคงไว้ให้อยู่เหนือในเรื่องของการเมือง คือมีความเป็นกลางจากทุกฝ่าย แต่พระมหากษัตริย์ก็ทรงมีอำนาจบางข้อที่เป็นพระราชอำนาจอันทรงใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัยจริงๆ ได้แก่ การแต่งตั้งคณะองคมนตรี การแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อันส่งผลต่อการเมืองการปกครองข้อสำคัญคือ พระราชอำนาจยับยั้งร่างพระราชบัญญัติ หากเกิดกรณีที่พระมหากษัตริย์ทรงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบของรัฐสภามาแล้ว และนายกรัฐมนตรีได้นำร่างนั้นขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงเห็นสมควร แต่ถ้าพระองค์ไม่เห็นสมควรก็สามารถใช้อำนาจยับยั้งได้ ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ทางรัฐสภาก็ต้องนำไปพิจารณาใหม่อีกครั้ง

-democracys-

อำนาจอธิปไตยคืออะไร

อำนาจอธิปไตย คือ อำนาจสูงสุด และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ในเรื่องของความ เสรีภาพ รวมทั้งคงไว้ซึ่งความเป็นเอกราช สามารถมีอำนาจในการบริหารราชการ ไม่ว่าจะทั้งภายในและต่างประเทศได้อย่างเต็มกำลัง ซึ่งอำนาจอธิปไตยถูกแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร อำนาจตุลาการ

พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนี้แทนประชาชนผ่านทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล แปลว่าจากข้อเท็จจริงเหล่านี้หากพูดถึงเรื่องในทางการเมืองแล้วประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครอง แต่การใช้อำนาจต้องใช้ผ่าน รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามกฎหมายซึ่งบัญญัติไว้แล้ว เพราะฉะนั้นส่วนประกอบของผู้ใช้อำนาจนั้น จะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ ทั้งหมด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าอำนาจอธิปไตยตามกฎหมายอันแท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่รัฐสภาเพียงแห่งเดียว แต่มันถูกแยกกันอยู่ใน 3 สถาบันหลักที่กล่าวมานี้ โดยรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงว่าอำนาจไหนใหญ่ที่สุดหรืออำนาจไหนมีความสำคัญกว่ากัน

การแบ่งอำนาจอธิปไตยออกเป็น 3 ส่วน รวมทั้งให้มีองค์กร 3 แห่ง เป็นผู้รับดำเนินงานไปในแต่ละหน้าที่ ทั้งหมดเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยโดยแท้จริง เพราะไม่ต้องการให้มีการรวมอำนาจไว้เพียงฝ่ายใดฝ่ายเดียว แต่ประชาธิปไตยต้องการให้มีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เหมือนกับแบ่งตาชั่งออกเป็น 3 ชิ้น เนื่องจากว่าถ้าเกิดให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจทั้งหมดแล้ว มันอาจเกิดช่องโหว่จนอาจทำให้เกิดการใช้อำนาจแบบเผด็จการได้นั่นเอง