ประวัติประชาธิปไตยของไทยเป็นอย่างไร

Democratic-history

ย้อนความไปตั้งแต่สมัยโบราณ ราชอาณาจักรไทยใช้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในการปกครองมาโดยตลอด แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ กลายมาเป็น การปกครองระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ’ หรือ อีกชื่อหนึ่งคือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทำให้รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกถูกร่างขึ้น หากแต่การเมืองไทย ก็ยังคงต้องต่อสู้กับกลุ่มการเมืองระหว่างอภิชนหัวเก่าและหัวสมัยใหม่ ต่อมาประเทศไทยเกิดเหตุการณ์รัฐประหารอยู่หลายครั้ง หลายครา ซึ่งทำให้ประเทศไทย ต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของคณะรัฐประหารหลายคณะ จนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพทางการเมืองอย่างสูง

ปฏิบัติการณ์ประติวัติสยาม พ.ศ. 2475

การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 คือ เหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดขึ้นวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ผลของเหตุการณ์นี้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง จากประเทศที่ยึดถือระบอบ กษัตริย์ กลายเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง กลายเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยเกิดขึ้นจากคณะทหารและพลเรือนที่ร่วมพลังกัน เรียกตนเองว่าคณะราษฎร อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านประวัติศาสตร์โลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยการปฏิวัติดังกล่าวทำให้ประเทศไทย มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

โดยก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยยังไม่มีรัฐธรรมนูญที่ใช้ในการปกครองประเทศ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์ รวมทั้งเป็นประมุขในฝ่ายบริหาร ตอมาในปี พ.ศ. 2475 มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับลายลักษณ์อักษร เป็นฉบับแรก โดยมีการคาดการณ์ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะกลายเป็นแนวปฏิบัติที่มีความสำคัญที่สุดในการปกครองประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้น จึงทำให้ประเทศไทยเกิดรัฐประหารขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2477 รัฐธรรมนูญถูกยกเลิก รวมทั้งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่แทนต่อมาหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ได้ถูกยกเลิกไป ทำให้คณะรัฐประหารได้ประกาศกฎอัยการศึกพร้อมจัดตั้งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ขึ้นมาปกครองประเทศ โดยมีเนื้อหาให้คณะรัฐประหารมีอำนาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติและสภาร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นมาเองได้ หากแต่กาลต่อมาคณะรัฐประหารถูกบีบให้จัดเลือกตั้งท้องถิ่น ให้เป็นปกติในปี พ.ศ. 2550 ทำให้เกิดรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยเน้นเนื้อหา ด้านการเพิ่มสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ต่อมาเกิดความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยอีกครั้ง ในปี พ.ศ.2556-2557 เกิดรัฐประหารในประเทศไทยอีกครั้งพร้อมกับยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ภายใต้การเข้าควบคุมอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งเป็นคณะรัฐประหาร พร้อมออกรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้ใช้ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านการออกเสียงประชามติ พร้อมแก้ไขตามข้อสังเกตพระราชทานจำนวน 3 มาตรา