โรงเรียนประชาธิปไตยมีความสำคัญอย่างไร

การปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย ได้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2475 ต่อมาจึงมีการเผยแพร่ความรู้ทางด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งให้ความรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ นั่นก็คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ในปี พ.ศ.2477 ขึ้นมา ต่อมาก็มีสาขาวิชาบรรจุเพิ่มเติมเข้ามาในหลักสูตรมากมาย หลักจากนั้นประชาชนคนไทยก็รู้จัก ประชาธิปไตย ผ่านการเลือกตั้ง จากช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาธิปไตย ดำรงอยู่ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานถึง 87 ปีแล้ว หากแต่ก็ยังสามารถเรียกได้ว่า ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านอุดมการณ์ประชาธิปไตยแต่อย่างใด เพราะฉะนั้นจากปัญหาตรงนี้ จึงทำให้มีองค์กรหลายๆ องค์กร พยายามผลักดันอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตยแทรกซึมเข้าไปในระบบการทำงาน

ประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นแหล่งปลูกฝังดีที่สุด

โดยในปี พ.ศ. 2559 จึงเกิดหลักสูตรประชาธิปไตยในโรงเรียนขึ้นมา ซึ่งหมายมุ่งให้นักเรียน ได้ศึกษา ทำความเข้าใจ รวมทั้งเกิดจิตวิญญาณแห่งความเป็นประชาธิปไตยอย่างเข้มข้น และต่อยอดให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

ความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

สำหรับประเทศที่ใช้การระบอบประชาธิปไตย มีอยู่มากมายในโลกนี้ และประเทศไทยก็ใช้การปกครองระบอบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งระบอบประชาธิปไตยได้รับการยกย่องว่า เป็นหลักในปกครองที่มีข้อเสียน้อยที่สุด เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับการปกครองในรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นการปกครองซึ่งเหมาะกับโลกในยุคปัจจุบัน มีแนวความคิดว่า มนุษย์ทุกคน เกิดมามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นจึงควรยึดหลักสิทธิ และเสรีภาพ ของแต่ล่ะบุคคลเป็นหลัก ซึ่งสิทธิเสรีภาพนั้น ก็ต้องอยู่ในข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อทำให้บ้านเมืองสงบสุข และไม่ไปก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็นประชาธิปไตยลงไปในหมู่ประชาชนคนรุ่นใหม่ จะต้องใช้หลักกล่อมเกลาทางสังคมซึ่งมีวิธีดำเนินงานค่อนข้างยาวนาน จึงต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ที่เด็กและเยาวชนยังมีอายุน้อย ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่…

  • มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • มีความเข้าใจพร้อมทั้งมีเจตคติที่ดี ต่อระบอบการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
  • มีทักษะ ความสามารถรวมทั้งมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในระบอบประชาธิปไตย

โดยการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและนักศึกษา ผู้สอนจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นใช้หลักการประชาธิปไตยเข้ามาประยุกต์พร้อมเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อให้นักเรียนเกิดการซึมซับรวมทั้งนำไปปฏิบัติในชีวิตจริง จนกระทั่งเกิดวิถีชีวิตของระบอบประชาธิปไตย

หลักการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย

  • กลุ่มครู , บุคลากรในโรงเรียน , คณะนักเรียน , คณะกรรมการโรงเรียน , ผู้นำในเขตชุมชน ตลอดจนผู้ปกครอง ต้องมาประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการเรียนรู้จากทั้งในโรงเรียน และในชีวิตประจำวันที่อยู่นอกโรงเรียน
  • คณะครูผู้สอนวิชาต่างๆ จะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียน – การสอน ซึ่งมีการบูรณาการสอดแทรกความเป็นประชาธิปไตยลงไป
  • หมั่นจัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนได้สัมผัสความเป็นประชาธิปไตย ในรูปแบบที่ทำให้เกิดความเข้าใจได้จริง เช่น การเลือกประธานนักเรียน , การเลือกหัวหน้าห้อง จากการโหวต มีการให้ผู้ลงสมัครหาเสียง พร้อมโหวตในสถานที่ลับผ่านกระดาษ และนับคะแนนโหวตต่อหน้านักเรียน ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ เป็นต้น
  • นักเรียนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ของทั้งโรงเรียนและชุมชน

สรุปแล้ว การสร้างโรงเรียนประชาธิปไตย เป็นการปูรากฐานที่มีความสำคัญมากในประเทศไทย จัดเป็นมิติใหม่ที่มีความน่าสนใจในการพัฒนาประชาชนตั้งแต่รากฐาน ซึ่งเน้นการปฎิบัติจริงเพื่อให้ความเป็นประชาธิปไตย เป็นเรื่องที่จับต้องได้ และทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องของคนทุกคน ที่ต้องรักษาสิทธิตรงนี้ด้วยความมั่นคง