การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ

การปกครองแบบประชาธิปไตย ภาษาอังกฤษเรียกว่า Democracy คือ ระบบการปกครองซึ่งให้ประชาชนทุกคนเป็นใหญ่ เป็นรูปการปกครองซึ่งยึดถืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนั่นเอง ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต้องมีรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลัก ซึ่งใช้กำหนดแนวทาง ในการที่รัฐจะใช้อำนาจปกครองประชาชน รวมทั้งมีหลักการจัดระเบียบการปกครอง แต่อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ใช่เครื่องหมายแสดงถึงความเป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเสด็จการก็มีรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน แต่การที่จะพิจารณาว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยแท้จริงหรือไม่ ต้องดูว่ารัฐธรรมนูญของประเทศนั้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยไหม โดยลักษณะที่สำคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย พิจารณาได้จาก 3 สิ่ง คือ รัฐบาล , การเลือกตั้งและการปกครองจากเสียงข้างมาก รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตย ต้องมีลักษณะเป็น ‘รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน’ ซึ่งเป็นคำพูดของ Abraham Lincoln อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ - รัฐบาลของประชาชน คือ รัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน รวมทั้งประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้โดยการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง - รัฐบาลโดยประชาชน คือ ประชาชนทุกคนมีสิทธิเป็นผู้ปกครองได้ ถ้าได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ - รัฐบาลเพื่อประชาชน คือ รัฐบาลจะต้องมีจุดประสงค์ในการบริหารประเทศ คือ เพื่อความสุขของประชาชน อีกทั้งต้องมีการกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง  เพื่อจะได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวว่าผู้ปกครองจะต้องปกครองเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากจุดหมายนี้ ประชาชนก็จะมีโอกาสเปลี่ยนผู้ปกครองผ่านทางการเลือกตั้งนั่นเอง การเลือกตั้ง ประชาธิปไตยจำเป็นต้องมีการเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลเสนอตัวเข้ารับใช้ส่วนรวม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้สิทธิในการเลือกบุคคลที่ตนต้องการ แต่การมีสิทธิเลือกตั้งอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอ คือ ต้องมีหลักประกันในการใช้สิทธิด้วยว่า ประชาชนสามารถใช้สิทธิเต็มที่ คือ ต้องมีการลงคะแนนแบบลับๆ การปกครองโดยเสียงข้างมาก การปกครองโดยเสียงข้างมาก คือ การบุคคลหลายบุคคลรวมตัวกันขึ้นเป็นรัฐบาล ถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงแล้ว ก็ต้องเป็นกลุ่มซึ่งได้รับการยอมรับจากเสียงข้างมาก ของผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา จากการออกกฎหมาย , การวินิจฉัยปัญหา รวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ก็ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของเสียงข้างมาก แต่อย่างไรก็ตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้หมายความถึงการยึดหลักเสียงข้างมากเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีหลักประกันสำหรับเสียงข้างน้อยด้วย แปลว่า สิทธิขั้นพื้นฐานของเสียงข้างน้อยก็ต้องได้รับการเคารพ เป็นที่สนใจ เช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นการป้องกันการละเมิดหรือก้าวก่ายสิทธิของเสียงข้างน้อย พูดง่ายๆก็คือเป็นการใช้กฎหมู่นั่นเอง โดยความคิดเห็นที่ตกเป็นเสียงข้างน้อยนั้น ไม่ได้แปลว่าจะต้องสูญหายไปอย่างสิ้นเชิง แต่อาจจะกลับมาได้รับการยอมรับในโอกาสต่อไปก็เป็นได้
Read More
การดำเนินชีวิตตามวิถีของประชาธิปไตย

การดำเนินชีวิตตามวิถีของประชาธิปไตย

การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย หรือการจะเป็นพลเมืองดีตามระบอบวิถีประชาธิปไตยนั้น ก่อนอื่นประชาชนจำเป็นต้อง มีความเข้าใจเสียก่อน จึงจะมีวิถีชีวิตระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้ โดยประชากรจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ , สันติสุข , เสรีภาพ ประชาชนทุกคนในสังคมจะต้องเต็มไปด้วยความสุข , ปลอดภัย รวมทั้งมีอิสระที่จะกระทำการใดๆตามต้องการ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สำคัญ คือ ต้องไม่ล่วงละเมิดสิทธิ - เสรีภาพของผู้อื่น โดยประชาชนจะต้องทำความเข้าใจในลักษณะของประชาธิปไตยเสียก่อน ซึ่งมี 3 ลักษณะ ได้แก่… ประชาธิปไตยตามแบบอุดมคติ หมายถึง การมีศรัทธาอย่างแรงกล้า , มีความเชื่อมั่นในเหตุผล , มีความสามารถ , มีความเชื่อมั่นในอิสรภาพและเสรีภาพของมนุษย์ ประชาธิปไตยตามแบบระบบการเมือง รวมทั้งวิธีการจัดระเบียบการปกครอง หมายถึง ระบบการเมืองซึ่งถือว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน ประชาธิปไตยในแบบวีถีชีวิต หรือการดำเนินชีวิตประจำวัน คือ การอยู่รวมกันรวมทั้งปฏิบัติตัวต่อกันด้วยความเสมอภาค โดยเคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคน ทำตามชอบแต่ต้องไม่ก้าวก่ายในสิทธิของผู้อื่น มีการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคม ร่วมกันรับผิดชอบตลอดจนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตย มาจาก 2 คำรวมกัน ได้แก่ ประชา+อธิปไตย คำเรียกในภาษาอังกฤษคือ Democracy โดยมีที่มาจากคำภาษากรีกว่า Demukratia มาจากคำ 2 คำ เช่นเดียวกัน ได้แก่ demos (ประชาชน) กับ Cratos (การปกครอง) เพราะฉะนั้นแล้ว ประชาธิปไตย จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชน นั่นเอง สรุปได้ว่า ประชาธิปไตย สามารถแบ่งความหมายออกเป็นสองนัย ได้แก่ ประชาธิปไตยของการดำรงชีวิต ร่วมกันของสมาชิกในสังคม คือ รูปแบบของพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งสอดคล้องเข้ากันกับหลักการของประชาธิปไตย และความหมายทางการปกครองในสังคม คือ การปกครองที่ประชาชนมีอำนาจรวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการปกครองตนเอง จากการกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศ ซึ่งมีการคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก ลักษณะสังคมประชาธิปไตย สังคมแบบประชาธิปไตยประชาชนต้องปฏิบัติต่อกัน ดังนี้ มีความเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล ตามขอบเขตของกฎหมาย มีการใช้หลักเหตุ - ผลในการตัดสินปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่างๆในสังคม เคารพตามกฎ-กติกาของสังคม เพื่อเป็นการรักษาความสงบสุข รวมทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม มีน้ำใจแบบประชาธิปไตย คือ เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วนำมาตรึกตรอง และต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ยึดมั่นตามหลักของความยุติธรรม รวมทั้งการปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอภาค โดยไม่สนฐานะ หรือยศถาบรรดาศักดิ์ , จนกระทั่งเกิดความเท่าเทียมกันของสมาชิกทุกคนในสังคมอย่างแท้จริง
Read More
ความรับผิดชอบในประชาธิปไตยในอูลานบาตอร์

ความรับผิดชอบในประชาธิปไตยในอูลานบาตอร์

การร่วมมือกับเทศบาลเมืองอูลานบาตอร์การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งแรกเกี่ยวกับการประเมินประชาธิปไตยของพลเมืองที่นำโดย IDEAในปี 2016 เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นอูลานบาตอร์ได้เปิดตัว "ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบครบวงจร" ร้านบริการเหล่านี้ตั้งอยู่ในที่เดียวอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะใด ๆ ของ 280 แห่งที่ให้บริการเพื่อสอบถามข้อมูลให้ข้อเสนอแนะและยื่นเรื่องร้องเรียน "ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งการบริการ" นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลท้องถิ่นในการสร้างแนวทางประชาธิปไตยแบบ bottom-up ขึ้นโดยการปรับปรุงการให้บริการในระดับท้องถิ่นและรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้บริการเพื่อแจ้งวาระการปฏิรูปทางการเมืองและการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มองโกเลียไม่ใช่เรื่องใหม่ในการประเมินคุณภาพประชาธิปไตยของตนเอง มองโกเลียได้ดำเนินการประเมินความมั่นคงของรัฐทั้งสี่ (SoD) และอันที่จริงประเทศแรกในการจัดตั้ง SoD เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการประเมินผลแบบประชาธิปไตยที่กำลังดำเนินอยู่ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ผ่านกระบวนการประเมินเป้าหมายการพัฒนาประเทศมองโกเลียมิลเลนเนียม 9 (MDG 9) เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปที่เกิดจากการประเมิน SoD ของมองโกเลียกลไกด้านความรับผิดชอบในการให้บริการยังคงอ่อนแอ ในการประเมินรายงานแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีเกี่ยวกับหลักการประชาธิปไตยที่ผู้ถูกตอบแบบสอบถามเช่นความรับผิดชอบการตอบสนองความรับผิดชอบและกฎหมายและความยุติธรรมถูกยึดถือในมองโกเลีย ในอูลานบาตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกือบครึ่งหนึ่งของประชากร (46%) อาศัยอยู่ความไม่เท่าเทียมกันเพิ่มขึ้นได้สร้างสถานการณ์ที่หลายคนขึ้นอยู่กับสวัสดิการสังคม ปัจจุบันระบบสวัสดิการสังคมเป็นสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมองโกเลีย ในอูลานบาตอร์เพียงอย่างเดียวหนึ่งในสามของงบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่นจะได้รับสวัสดิการทางสังคม โครงการนี้จึงมุ่งที่จะประเมินความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยของบริการสวัสดิการสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มที่ด้อยโอกาสเช่นผู้สูงอายุเยาวชนและสตรี ภายใต้การนำของ Ulaanbaatar นายกเทศมนตรีเอส Batbold ออกกำลังกายการประเมินผลนี้ตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการสี่ปีของเทศบาล 2016-2020 ที่จะมีส่วนร่วมกับประชาชนในกระบวนการทางการเมืองในท้องถิ่นและปรับปรุงการปกครองระบอบประชาธิปไตย การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสมาชิกในทีมประเมินเกี่ยวกับการทำแผนที่บริการโดยกล่าวถึงกลไกการรับผิดชอบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งมีอยู่ในสถานที่และจัดทำแผนสำหรับการประเมินผล การประเมินคาดว่าจะระบุช่องว่างในกระบวนการความรับผิดชอบในอูลานบาตอร์; การตอบสนองและการตอบสนองต่อรัฐบาลและผู้ให้บริการรายอื่น ๆ เป็นอย่างไรและกลไกด้านความรับผิดชอบมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีนี้ในการจัดสวัสดิการสังคมเป็นโครงการนำร่องของเทศบาลในขณะที่พวกเขาวางแผนที่จะใช้และใช้วิธีการและเครื่องมือในการประเมินบริการสาธารณะอื่น ๆ สถาบันและองค์กรต่างๆเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้แก่ สำนักบริหารราชการแผ่นดินกรมสวัสดิการสังคมและศูนย์บริการจัดส่งทุนของเทศบาลเมืองอูลานบาตอร์ สถาบันการกำกับดูแลกิจการแห่งชาติ, เลขาธิการคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลมองโกเลีย สถาบันปรัชญาวิทยาศาสตร์มองโกเลีย มหาวิทยาลัยการศึกษามองโกเลีย CSOs: ความโปร่งใสระหว่างประเทศ (มองโกเลีย), ขั้นตอนที่ปราศจากพรมแดน, ความริเริ่มในการบริหารและความโปร่งใสกองทุน
Read More
การเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น

การเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น

ประชาธิปไตยกลายเป็นความต้องการที่ถูกต้องตามกฎหมายของชุมชนท้องถิ่นทุกแห่งและในโลกปัจจุบันมีการปฏิรูปทางการเมืองและการปกครองที่เพิ่มขึ้นซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกระจายอำนาจและการเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่น ระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับประชาธิปไตยของประเทศที่เข้มแข็งและเข้มแข็ง ชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตย ระดับท้องถิ่นคือที่ซึ่งประชาชนได้ทำความคุ้นเคยกับระบบการเมืองของตนเป็นส่วนหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเป็นตัวแทน นอกจากนี้ยังมีความตระหนักเพิ่มมากขึ้นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นและผู้บริหารระดับสูงระดับมืออาชีพไม่สามารถจัดการกับปัญหาทางสังคมและความจำเป็นทางเศรษฐกิจได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมของนักแสดงที่ไม่ใช่รัฐ บทบาทของพลเมืองในการสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืนในรูปแบบที่รวมกันในระดับท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญและหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) เป็นกรอบการทำงานสำหรับการมีส่วนร่วมดังกล่าว หน่วยงานและองค์กรที่รับผิดชอบและมีความรับผิดชอบร่วมกันและองค์กรที่มีทรัพยากรเพียงพอที่มีเจตจำนงเพื่อตอบสนองความต้องการของพลเมืองให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทนี้แอนดรูแบรดลีย์และ Melida Jimenez ของ International IDEA ได้เข้าร่วมการอภิปรายเกี่ยวกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่นโดยการเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ฟอรัมความร่วมมือของคณะกรรมาธิการยุโรปพร้อมกับ Charlie Martial Ngounou (Afroleadership), Greg Munro (Commonwealth Local Government Forum) และ Thomas มิลลาร์ (คณะกรรมาธิการยุโรป) เหตุการณ์ดังกล่าวได้รวบรวม CSOs และตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่นจากหน่วยงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศและการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยมีตัวแทนจากสถาบันของสหภาพยุโรปและรัฐสมาชิก ผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวถึงความสำคัญของหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรพัฒนาเอกชนในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและสร้างความมั่นใจว่าการรวมกลุ่มชายขอบ นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจบทบาทของนักแสดงทั้งภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มความรับผิดชอบด้วยเช่นกัน ในที่สุดเซสชั่นยังตรวจสอบโอกาสและความท้าทายในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในท้องถิ่นระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลกับองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดประชาธิปไตยในท้องถิ่นที่ช่วยให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความยั่งยืน ในระหว่างการแลกเปลี่ยนความเห็นมีประเด็นสำคัญหลายประเด็นที่ยกมา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควรสร้างพื้นที่ให้ CSOs มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและ CSOs ควรแบ่งปันความรับผิดชอบต่อกิจการชุมชนท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในท้องถิ่นผ่านทางการศึกษาและสร้างแคมเปญการรับรู้ งบประมาณท้องถิ่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ CSO สามารถตรวจสอบหน่วยงานท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมกับพลเมืองเพื่อให้กระบวนการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นรวมและโปร่งใสมากขึ้น บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลมีความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและสนับสนุนการกำกับดูแลที่รับผิดชอบและโปร่งใส ความสำคัญของการจัดทำบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องในกฎหมายที่ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น (กลไกข้อเสนอแนะที่ปรึกษา ฯลฯ ) ความจำเป็นในการเพิ่มบทสนทนาและสร้างความร่วมมือที่น่าเชื่อถือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กร CSO ส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและในระบอบประชาธิปไตยที่มีส่วนร่วม ซึ่งจะช่วยให้การรับรู้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยอมรับว่า CSOs ถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกกฎหมาย ปัจจุบันมีความกระตือรือร้นที่จะแนะนำคำแนะนำที่สำคัญ ๆ ในหัวข้อ ได้แก่ : สหภาพยุโรปควรเพิ่มการสนับสนุน CSOs ในประเทศที่สามเพื่อสร้างขีดความสามารถในการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่น หน่วยงานท้องถิ่นต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อสร้างเครือข่ายและแพลตฟอร์มเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและความรู้ที่มีอยู่ องค์กรระหว่างประเทศควรให้ความสำคัญกับรัฐบาลกลางในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นที่ครอบคลุมโปร่งใสและมีความรับผิดชอบความจำเป็นในการกระจายอำนาจการตัดสินใจและให้อำนาจท้องถิ่นแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยอำนาจและความรับผิดชอบที่แท้จริง เป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อความเป็นประชาธิปไตยในการส่งเสริมความต้องการขั้นพื้นฐานเช่นน้ำที่พักอาศัยโภชนาการและสุขภาพควรได้รับการปฏิบัติ
Read More
การบังคับใช้ในความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย

การบังคับใช้ในความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย

กระบวนการของความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยตามที่กำหนดโดยสามหลักการ answerability , การตอบสนองและการบังคับใช้ บทความนี้สำรวจซอฟต์แวร์ DemocracyOS ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลในการกำหนดนโยบายในอาร์เจนตินา แสดงให้เห็นว่าพรรคฝ่ายค้านสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการกำหนดบทลงโทษและการให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ ความรับผิดชอบสามารถกำหนดได้ว่าเป็นภาระหน้าที่ในการพิจารณากิจกรรมของคนใดคนหนึ่งยอมรับความรับผิดชอบและเปิดเผยซึ่งได้ชี้แจงผล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) ในด้านความรับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักว่ามีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการและตอบสนองต่อความสัมพันธ์กับรัฐบาลโดยการให้หน่วยงานต่างๆมีเวทีในการปรับการปฏิบัติงานหรือเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองที่ไม่ได้อยู่นอกที่ทำการทางการเมืองสามารถใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยให้ประชาชนได้รับการลงโทษและให้รางวัลแก่ผู้นำตลอดระยะเวลาการทำงาน การบังคับใช้หมายถึงเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการและผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับความต้องการที่เป็นที่นิยม ผ่านการเลือกตั้งพลเมืองให้อำนาจหน้าที่ของรัฐในการให้บริการแก่ผู้เลือกตั้งซึ่งคาดหวังว่าจะได้รับคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ดีขึ้น เมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาไม่พอใจที่นิยมบางครั้งแรงบันดาลใจเรียกร้องให้ประชาชนที่จะนำไปใช้ - หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองออนไลน์ การบังคับใช้ทางการเมืองดำเนินการผ่านกลไกของกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นอิสระยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายโดยมีผลสมบูรณ์ซึ่งผลการเลือกตั้งที่เป็นลบทำให้เกิดการคว่ำบาตรและการเลือกตั้งใหม่เป็นผลตอบแทน นอกจากนี้จะมีการเลือกตั้งทั่วไป immediateness ของเทคโนโลยีเช่น DemocracyOS อนุญาตให้ประชาชนที่จะกำหนดบทลงโทษและผลตอบแทนว่าเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ซอฟต์แวร์ DemocracyOS เป็นตัวอย่างที่น่าประทับใจสำหรับการเคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าที่ใช้วิธีการแบบดิจิทัลเพื่อเร่งกระบวนการบังคับใช้ทางการเมือง เปิดตัวในปี 2012 โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวชาวอาร์เจนตินา DemocracyOS เชิญชวนประชาชนมาหารือและลงมติในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย กระบวนการลงคะแนนเสียงซึ่งในขั้นต้นไม่ได้มีการบังคับใช้จริงใด ๆ กลายเป็นกลไกของการบังคับใช้ทางการเมืองเมื่อการลงคะแนนเสียงได้รับความนิยมมากหมั้นว่ามันกดดันสภาแห่งชาติอาร์เจนตินาที่จะผ่านการเรียกเก็บเงินที่เสนอโดยพรรคเสียงข้างน้อยในฐานะที่เป็นผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณว่าพวกเขาเต็มใจที่จะเผชิญกับบทลงโทษเกี่ยวกับการตัดสินใจของพวกเขา DemocracyOS มีศักยภาพที่จะให้เป็นเวทีสำหรับประชาชนที่จะบังคับใช้นโยบายรับผิดชอบนอกขอบเขตของการเลือกตั้ง จนถึงปัจจุบัน DemocracyOS ถูกใช้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเม็กซิโกสเปนตูนิเซียและสามรัฐในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่ได้รับการรับรองโดยพรรคการเมืองใดในอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตามผู้ก่อตั้ง DemocracyOS ได้ก่อตั้งพรรค Part Party (Partido de la Red) ซึ่งนักการเมืองได้กระทำการตามความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมในเว็บไซต์ หลังจากล้มเหลวในการชนะที่นั่งในรัฐสภาท้องถิ่นในบัวโนสไอเรสในปี 2013 พรรคเน็ตมุ่งหวังที่จะมีตัวแทนคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนตุลาคม  2017 รัฐบาลต่างๆทั่วโลกมีส่วนร่วมกับพลเมืองของตนทางออนไลน์โดยสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นและออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีส่วนร่วมมากที่สุด ในขณะที่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตอบสนองและการตอบสนองที่เรียกว่า e-government ไม่ได้วางคว่ำบาตรและให้รางวัลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ พรรคฝ่ายค้านและพลเมืองที่ระดมความต้องการทางออนไลน์เพื่อเรียกร้องความสามารถในการบังคับใช้จากหน่วยงานต่างๆในทางกลับกันอาจเรียกได้ว่าเป็น e-democracy มากกว่าการปรับปรุงระบอบประชาธิปไตยพวกเขามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยโดยการให้ทางเลือกในการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อบังคับใช้ความรับผิดชอบ เทคโนโลยีจึงเป็นเครื่องมือสำหรับทั้งพรรคการเมืองและหน่วยงานกำกับดูแล ความสามารถในการตอบสนองการตอบสนองและการบังคับใช้เป็นงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันซึ่งต้องมีการกำกับดูแลการประเมินผลและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ความรับผิดชอบต่อระบอบประชาธิปไตยในการจัดส่งด้านบริการถือเป็นแนวทางในการประเมินหลักการทั้งสามนี้และสนับสนุนให้ทุกคนเรียกร้องความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตยได้ทุกที่  
Read More
ประชาธิปไตยของประเทศของสหรัฐฯ

ประชาธิปไตยของประเทศของสหรัฐฯ

ประชาธิปไตยและการเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐฯ การสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยไม่เพียง แต่จะส่งเสริมคุณค่าของอเมริกาอย่างพื้นฐานเช่นเดียวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและสิทธิของคนงานเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างเวทีโลกที่ปลอดภัยมั่นคงและรุ่งเรืองมากขึ้นในการที่สหรัฐฯสามารถสร้างผลประโยชน์แห่งชาติได้ นอกจากนี้ประชาธิปไตยยังเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของชาติซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับคนอื่น ๆ ทั้งหมด ประเทศที่ควบคุมโดยรัฐมีแนวโน้มที่จะรักษาสันติภาพยับยั้งการรุกรานขยายตลาดเปิดส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจปกป้องประชาชนชาวอเมริกันต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมระหว่างประเทศรักษาสิทธิของมนุษย์และคนงานหลีกเลี่ยงวิกฤติด้านมนุษยธรรมและกระแสผู้อพยพปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโลก, และปกป้องสุขภาพของมนุษย์ ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ในใจประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะ: ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้บรรลุถึงความมั่นคงความมั่นคงและความมั่งคั่งของคนทั้งโลก สนับสนุนประชาธิปไตยที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ในการใช้หลักการประชาธิปไตย สนับสนุนประชาธิปไตยสนับสนุนทั่วโลกเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาในประเทศของตน และ ระบุและประณามระบอบการปกครองที่ปฏิเสธสิทธิของพลเมืองในการเลือกผู้นำในการเลือกตั้งที่เป็นอิสระเป็นธรรมและโปร่งใส สำนักประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงาน (DRL) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมโครงการประชาธิปไตยทั่วโลก ในฐานะผู้สนับสนุนประชาธิปไตยหลักของประเทศ DRL รับผิดชอบในการดูแลกองทุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย (HRDF) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2541 เพื่อจัดการกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและภาวะการปกครองแบบประชาธิปไตย DRL ใช้ทรัพยากรจาก HRDF รวมทั้งกองทุนที่จัดสรรให้กับกองทุนเพื่อประชาธิปไตยในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนโครงการประชาธิปไตยเช่นการเลือกตั้งและการพัฒนารัฐสภา ในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศได้ประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ประชาธิปไตย อื่น ๆ อีกมากมายอยู่ในขั้นตอนต่างๆของการเปลี่ยนแปลง เมื่อนักเขียนเขียนเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯในตอนท้ายของศตวรรษที่ 20 พวกเขาจะระบุการเติบโตของระบอบประชาธิปไตยจาก 30 ประเทศในปีพ. ศ. 2517 ถึงปัจจุบัน 117 ในฐานะที่เป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของสหรัฐฯ สหรัฐอเมริกายังคงมุ่งมั่นที่จะขยายมรดกนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าพลเมืองของโลกทุกคนจะมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกผู้ที่ปกครองพวกเขาผ่านกระบวนการพลเรือนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งที่เป็นอิสระยุติธรรมและโปร่งใส
Read More